El PSPV-PSOE d’Onda lamenta que l’única acció que ha fet el PP pels polígons ha sigut triplicar l’ICIO

El grup municipal socialista insta a Ballester a invertir en la millora i la creació de
sòl industrial com ho va fer el PSPV-PSOE
Onda, 04-05-2022
El PSPV-PSOE d’Onda ha lamentat que l’única acció que ha fet el Partit Popular
pels polígons de la ciutat ha sigut triplicar l’Impost de Construccions, Instalacions i
Obras (ICIO) per la qual cosa insta a l’alcaldessa del PP Carmina Ballester a invertir
en la millora i creació de més sòl industrial, com ho va fer el PSPV-PSOE.
Des del grup municipal expliquen que a Onda hi ha 15 polígons industrials ocu-
pant un sòl de 10 milions de metres quadrats i que “la major part d’estos polígons
han estat creats en els anys de governs socialistes i desenvolupats per governs so-
cialistes mentre que, baix els anys de govern del PP, no s’ha creat ni un metre qua-
drat”. A més, recorden que el PP, sent regidora aleshores Carmina Ballester, “van
votar en contra de la construcció del polígon industrial SUR 13 on s’ha instal·lat
Amazon”.
El PSPV-PSOE d’Onda afirma que Ballester “xafa poc els polígons i no s’havia ado-
nat que a Onda ja hi havia moltíssimes empreses ocupant els polígons abans que ella fora alcaldessa, i si els xafara s’adonaria del mal estat del ferm en la majoria
d’ells, així com del poc enllumenat, o la falta de millors indicacions, i tot perquè en
els quasi tres anys que duu d’alcaldessa no ha fet res”.
“Des del Grup Municipal Socialista li demanem que es pose les piles i comence a
invertir en la millora dels nostres polígons així com en la possibilitat de crear nou
sòl industrial en l’any que li queda d’alcaldessa perquè, quan els i les socialistes
tornem a governar en 2023, una de les primeres prioritats serà buscar nou sòl i, per
suposat, un manteniment com cal de les nostres zones industrials”, conclouen.
El PSPV-PSOE d’Onda lamenta que la única acción que ha hecho el PP por los
polígonos ha sido triplicar el ICIO
El grupo municipal socialista insta a Ballester a invertir en la mejora y la creación de
suelo industrial como lo hizo el PSPV-PSOE
Onda, 04-05-2022
El PSPV-PSOE de Onda ha lamentado que la única acción que ha hecho el Partido
Popular por los polígonos de la ciudad ha sido triplicar el Impuesto de Construc-
ciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por lo que insta a la alcaldesa del PP Carmina
Ballester a invertir en la mejora y creación de más suelo industrial, como lo hizo el
PSPV-PSOE.
Desde el grupo municipal socialista explican que en Onda hay 15 polígonos indus-
triales ocupando un suelo de 10 millones de metros cuadrados y que “la mayor
parte de estos polígonos han sido creados en los años de gobiernos socialistas y
desarrollados por gobiernos socialistas mientras que, bajo los años de gobierno
del PP, no se ha creado ni un metro cuadrado”. Además, recuerdan que el PP,
siendo concejala entonces Carmina Ballester, “votaron en contra de la construcción
del polígono industrial SUR 13 donde se ha instalado Amazon”.
El PSPV-PSOE de Onda afirma que Ballester “pisa poco los polígonos y no se ha-
bía dado cuenta que en Onda ya había muchísimas empresas ocupando los polí-
gonos antes de que ella fuera alcaldesa, y si los pisara se daría cuenta del mal es-
tado del firme en la mayoría de ellos, así como del poco alumbrado, o la falta de
mejores indicaciones, y todo porque en los casi tres años que lleva de alcaldesa no
ha hecho nada”.
“Desde el Grupo Municipal Socialista le pedimos que se ponga las pilas y empiece
a invertir en la mejora de nuestros polígonos así como en la posibilidad de crear
nuevo suelo industrial en el año que le queda de alcaldesa porque, cuando los y
las socialistas volvamos a gobernar en 2023, una de las primeras prioridades será
buscar nuevo suelo y, por supuesto, un mantenimiento como es debido de nues-
tras zonas industriales”, concluyen.
Share Button

El PSPV-PSOE lamenta que Onda mantinga les oficines de turisme tancades per la mala gestió del Partit Popular

El grup socialista va advertir sobre la incoherència del plec que ha acabat sense cap empresa que vulga la gestió i l’explotació del Castell i les oficines de turisme

Onda, 31-01-2022

El Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament lamenta que Onda mantinga les oficines de turisme tancades per la mala gestió del Partit Popular. Els socialistes van advertir de la incoherència del plec presentat pel consistori que ha quedat desert “perquè les coses que es fan malament des del principi, no poden acabar bé. L’única empresa que es va presentar s’ha retirat perquè encara que anava a cobrar entrada i rebria 40.000 euros anuals de l’Ajuntament, acabaria tenint pèrdues”, destaquen els socialistes.

L’alcaldessa d’Onda, Carmina Ballester, no ha renovat tampoc el contracte als anteriors informadors turístics. “Ballester venia esta adjudicació com un estalvi, però el que ha aconseguit és que l’oficina de turisme siga tancada de dissabte a dimarts. A més d’enviar a cinc persones d’Onda a l’atur al no renovar el contracte dels anteriors informadors turístics”, informa el PSPV-PSOE.

Els socialistes critiquen que “si volem atraure a més visitants, s’ha d’invertir en mitjos. De res val anar a FITUR a vendre el poble si després no tens el personal necessari per a seguir promocionant-lo. Actualment, Onda té dos persones en l’oficina. Des del GMS ens preguntem si tenen la formació en turisme tal com exigeix el codi ètic de turisme al qual està adherit l’Ajuntament d’Onda. Demanem al PP es prenga seriosament el tema i promocione tot el valor patrimonial, cultural i natural del nostre poble”.

El PSPV-PSOE lamenta que Onda mantenga las oficinas de turismo cerradas por la mala gestión del Partido Popular

El grupo socialista advirtió sobre la incoherencia del pliego que ha acabado sin ninguna empresa que quiera la gestión y la explotación del Castell y las oficinas de turismo

Onda, 31-01-2022

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento lamenta que Onda mantenga las oficinas de turismo cerradas por la mala gestión del Partido Popular. Los socialistas advirtieron de la incoherencia del pliego presentado por el consistorio que ha quedado desierto “porque las cosas que se hacen mal desde el principio, no pueden acabar bien. La única empresa que se presentó se ha retirado porque aunque iba a cobrar entrada y recibiría 40.000 euros anuales del Ayuntamiento, acabaría teniendo pérdidas”, destacan los socialistas.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, no ha renovado tampoco el contrato a los anteriores informadores turísticos. “Ballester vendía esta adjudicación como un ahorro, pero el que ha conseguido es que la oficina de turismo siga cerrada de sábado a martes. Además de enviar a cinco personas de Onda al paro al no renovar el contrato de los anteriores informadores turísticos”, informa el PSPV-PSOE.

Los socialistas critican que “si queremos atraer a más visitantes, se tiene que invertir en medios. De nada vale ir a FITUR a vender el pueblo si después no tienes el personal necesario para seguir promocionándolo. Actualmente, Onda tiene dos personas en la oficina. Desde el GMS nos preguntamos si tienen la formación en turismo tal como exige el código ético de turismo al cual está adherido el Ayuntamiento de Onda. Pedimos al PP se tome seriamente el tema y promocione todo el valor patrimonial, cultural y natural de nuestro pueblo”.

Share Button

Piquer (PSPV-PSOE) lamenta que el Pacte per Onda estiga “carent d’iniciatives” i haja derivat en un nou “postureo” de l’alcaldessa del PP

La regidora del grup municipal socialista afirma que “l’actual equip de govern del Partit Popular és un equip de govern totalment inactiu”

Onda. 20-1-2021.- La regidora del PSPV-PSOE d’Onda, Marta Piquer, ha lamentat que la iniciativa del Pacte per Onda impulsada per acordar mesures per pal·liar els efectes de la pandèmia estiga “totalment carent de continguts i iniciatives” i haja derivat en un nou “postureo” de l’alcaldessa del Partit Popular Carmina Ballester. “El Pacte per Onda, lluny de ser una ferramenta útil per als nostres veïns i veïnes, s’ha convertit en una altra excusa per al titular i la foto de la senyora Ballester, perquè l’actual equip de govern del Partit Popular és un equip de govern totalment inactiu”, ha afirmat.

Leer más

Share Button