El PSPV-PSOE d’Onda lamenta que l’única acció que ha fet el PP pels polígons ha sigut triplicar l’ICIO

El grup municipal socialista insta a Ballester a invertir en la millora i la creació de
sòl industrial com ho va fer el PSPV-PSOE
Onda, 04-05-2022
El PSPV-PSOE d’Onda ha lamentat que l’única acció que ha fet el Partit Popular
pels polígons de la ciutat ha sigut triplicar l’Impost de Construccions, Instalacions i
Obras (ICIO) per la qual cosa insta a l’alcaldessa del PP Carmina Ballester a invertir
en la millora i creació de més sòl industrial, com ho va fer el PSPV-PSOE.
Des del grup municipal expliquen que a Onda hi ha 15 polígons industrials ocu-
pant un sòl de 10 milions de metres quadrats i que “la major part d’estos polígons
han estat creats en els anys de governs socialistes i desenvolupats per governs so-
cialistes mentre que, baix els anys de govern del PP, no s’ha creat ni un metre qua-
drat”. A més, recorden que el PP, sent regidora aleshores Carmina Ballester, “van
votar en contra de la construcció del polígon industrial SUR 13 on s’ha instal·lat
Amazon”.
El PSPV-PSOE d’Onda afirma que Ballester “xafa poc els polígons i no s’havia ado-
nat que a Onda ja hi havia moltíssimes empreses ocupant els polígons abans que ella fora alcaldessa, i si els xafara s’adonaria del mal estat del ferm en la majoria
d’ells, així com del poc enllumenat, o la falta de millors indicacions, i tot perquè en
els quasi tres anys que duu d’alcaldessa no ha fet res”.
“Des del Grup Municipal Socialista li demanem que es pose les piles i comence a
invertir en la millora dels nostres polígons així com en la possibilitat de crear nou
sòl industrial en l’any que li queda d’alcaldessa perquè, quan els i les socialistes
tornem a governar en 2023, una de les primeres prioritats serà buscar nou sòl i, per
suposat, un manteniment com cal de les nostres zones industrials”, conclouen.
El PSPV-PSOE d’Onda lamenta que la única acción que ha hecho el PP por los
polígonos ha sido triplicar el ICIO
El grupo municipal socialista insta a Ballester a invertir en la mejora y la creación de
suelo industrial como lo hizo el PSPV-PSOE
Onda, 04-05-2022
El PSPV-PSOE de Onda ha lamentado que la única acción que ha hecho el Partido
Popular por los polígonos de la ciudad ha sido triplicar el Impuesto de Construc-
ciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por lo que insta a la alcaldesa del PP Carmina
Ballester a invertir en la mejora y creación de más suelo industrial, como lo hizo el
PSPV-PSOE.
Desde el grupo municipal socialista explican que en Onda hay 15 polígonos indus-
triales ocupando un suelo de 10 millones de metros cuadrados y que “la mayor
parte de estos polígonos han sido creados en los años de gobiernos socialistas y
desarrollados por gobiernos socialistas mientras que, bajo los años de gobierno
del PP, no se ha creado ni un metro cuadrado”. Además, recuerdan que el PP,
siendo concejala entonces Carmina Ballester, “votaron en contra de la construcción
del polígono industrial SUR 13 donde se ha instalado Amazon”.
El PSPV-PSOE de Onda afirma que Ballester “pisa poco los polígonos y no se ha-
bía dado cuenta que en Onda ya había muchísimas empresas ocupando los polí-
gonos antes de que ella fuera alcaldesa, y si los pisara se daría cuenta del mal es-
tado del firme en la mayoría de ellos, así como del poco alumbrado, o la falta de
mejores indicaciones, y todo porque en los casi tres años que lleva de alcaldesa no
ha hecho nada”.
“Desde el Grupo Municipal Socialista le pedimos que se ponga las pilas y empiece
a invertir en la mejora de nuestros polígonos así como en la posibilidad de crear
nuevo suelo industrial en el año que le queda de alcaldesa porque, cuando los y
las socialistas volvamos a gobernar en 2023, una de las primeras prioridades será
buscar nuevo suelo y, por supuesto, un mantenimiento como es debido de nues-
tras zonas industriales”, concluyen.
Share Button

Dulce Pan reclama realizar una campaña de concienciación para tener los parques libres de orines y excrementos de los perros

La regidora del PSPV-PSOE de Onda, Dulce Pan, reivindica la necesidad de realizar una campaña de concienciación para que la ciudadanía de Onda mantenga los parques limpios de orines y excrementos de los perros. Esta exigencia va acompañada de una petición de mejoras del espacio para estos animales.

Pan demanda que “la campaña tendría que incluir nuevas señalizaciones que fuesen atractivas para que los amos de los perros no utilicen estos lugares como espacio para hacer sus necesidades”. Además, denuncia que “hace falta que los parques de perros sean más accesibles y se encuentren en mejor estado para fomentar su uso”. La regidora recalca que esta es una acción que ya ha reclamado en otras ocasiones y que han ignorado desde el equipo de gobierno del Partido Popular.

La inactividad del Ayuntamiento en esta materia hace que no se aprovechen los espacios exclusivos para los perros y que ensucian aquellos destinados a los niños. Pero principalmente la idea que pide Pan se basa en llamar la atención a los propietarios con la campaña de concienciación para que mantengan limpios los parques como cualquier otro lugar compartido por la ciudadanía.

Share Button

PSPV-PSOE d’Onda critica que l’alcaldessa adjudique la parcel·la per als horts urbans per 6.000 euros a l’any quan havia anunciat que hi havia una cedida gratuïtament

Les i els socialistes es qüestionen si s’ha pogut fer un concurs a mida per a contentar a una persona relacionada amb el Partit Popular

Onda, 01-04-2022

El PSPV-PSOE d’Onda critica que l’alcaldessa, Carmina Ballester, adjudique la parcel·la per als horts urbans per 6.000 euros a l’any quan havia anunciat que hi havia una cedida gratuïtament. Les i els socialistes es qüestionen si s’ha pogut fer un concurs a mida per a contentar a una persona relacionada amb el Partit Popular, que “resulta ser la mateixa persona que el tenia arrendat en l’anterior legislatura del PP a Onda. A més, en aquell moment estava arrendada per 2.000 euros anuals, després el van renovar per 4.000 i ara seran 6.000, encara que el preu d’eixida ascendia a 7.200”.

El GMS critica es pague per una nova parcel·la quan l’Ajuntament ja disposa d’una gratuïta de 820 metres quadrats per a horts urbans que encara no s’ha utilitzat al costat del cementeri. “Si fa un any es va poder tindre una gratuïta, per què ara es licita?” es pregunten els socialistes i assenyala “portar un any sense posar-ho en marxa i continuar adquirint terrenys demostra la falta d’un pla i de previsió del govern de Ballester”.

L’equip socialista es qüestiona la coincidència exacta dels criteris d’adjudicació i les característiques de la parcel·la. Esta està ubicada prop de l’Ajuntament, a l’avinguda Luxemburg, i compta amb un magatzem just els dos requisitGs que s’indicaven en la licitació.

 

PSPV-PSOE de Onda critica que la alcaldesa adjudique la parcela para los huertos urbanos por 6.000 euros al año cuando había anunciado que había una cedida gratuitamente

Las y los socialistas se cuestionan si se ha podido hacer un concurso a medida para contentar a una persona relacionada con el Partido Popular

Onda, 01-04-2022

El PSPV-PSOE de Onda critica que la alcaldesa, Carmina Ballester, adjudique la parcela para los huertos urbanos por 6.000 euros al año cuando había anunciado que había una cedida gratuitamente. Las y los socialistas se cuestionan si se ha podido hacer un concurso a medida para contentar a una persona relacionada con el Partido Popular, que “resulta ser la misma persona que lo tenía arrendado en la anterior legislatura del PP en Onda. Además, en aquel momento estaba arrendada por 2.000 euros anuales, después lo renovaron por 4.000 y ahora serán 6.000, aunque el precio de salida ascendía a 7.200”.

Lo GMS critica se pague por una nueva parcela cuando el Ayuntamiento ya dispone de una gratuita de 820 metros cuadrados para huertos urbanos que todavía no se ha utilizado junto al cementerio. “Si hace un año se pudo tener una gratuita, ¿por qué ahora se licita?” se preguntan los socialistas y señala “llevar un año sin ponerlo en marcha y continuar adquiriendo terrenos demuestra la falta de un plan y de previsión del gobierno de Ballester”.

El equipo socialista se cuestiona la coincidencia exacta de los criterios de adjudicación y las características de la parcela. Esta está ubicada cerca del Ayuntamiento, en la avenida Luxemburgo, y cuenta con un almacén justo los dos requisitos que se indicaban en la licitación.

Share Button

PSPV-PSOE d’Onda sol·licita al PP l’expedient de la nova residència i el centre de dia davant la inacció d’adquirir o cedir un espai per a la seua creació

La Generalitat Valenciana finança el projecte a través del pla Convivint però abans l’Ajuntament ha de cedir o comprar un espai

Onda, 18-03-2022

El PSPV-PSOE d’Onda sol·licita al Partit Popular l’expedient de la nova residència i el centre de dia de la tercera edat davant la inacció d’adquirir o cedir un espai per a la seua creació. La Generalitat Valenciana finança el projecte a través del pla Convivint però abans l’Ajuntament ha de cedir o comprar un espai. Els socialistes volen saber en quina situació es troben les gestions “han passat tres anys de govern popular i a banda de les bones intencions en premsa no hem vist que s’haja adquirit o cedit un espai adequat per a la seua construcció”.

La Generalitat va anunciar el pla en 2021, “quasi un any després no estem veent moviment en un tema tan important per a Onda, per això, demanem la documentació per a saber si s‘està treballant o pel contrari l’alcaldessa, Carmina Ballester, està retardant la construcció per motius polítics contra l’ens autonòmic, ja que en gener de 2022 ja s’havien executat o iniciat els treballs de 23 infraestructures en altres municipis com a Castelló o Vinaròs” expliquen els socialistes.

El GMS insta a no desaprofitar l’oportunitat que té la ciutat a l’estar inclosa dins del pla Convivint de la Generalitat amb una residència i un centre de dia. “No podem perdre esta gran inversió econòmica a la nostra localitat que tant necessita per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania que podrà continuar vivint en la seua ciutat”.

Share Button
1 2 3 87