Silvia Cerdà (PSPV) escolta les associacions de jubilats d’Onda per a aprendre d’elles i impulsar polítiques que cuiden de la gent major

La portaveu afirma que el propòsit del Partit Socialista és impulsar l’envelliment actiu i previndre la soledat no desitjada al municipi

Onda, 05-07-2022

La portaveu socialista a l’Ajuntament d’Onda, Silvia Cerdà, ha reunit les associacions de jubilats i pensionistes del municipi en un mateix espai a fi d’escoltar i recollir les seues demandes i propostes, “les quals en serviran per a proposar accions adreçades a fer d’Onda una ciutat que tinga en compte i cuide la seua gent major”, ha assegurat.

Cerdà ha incidit que “el propòsit del PSPV és impulsar l’envelliment actiu i programes que previnguen la soledat no desitjada i l’aïllament”. Al fil d’això, la regidora ha insistit que “cal que treballem de forma conjunta amb totes els col·lectius de gent gran perquè són els que millor coneixen les seues necessitats”. “Hem d’escoltar-los”, ha remarcat, “perquè són pura saviesa i perquè poden marcar-nos les línies a seguir per a fer d’Onda un poble més just i igualitari”.

La portaveu s’ha compromés davant els representants de les associacions a treballar perquè el municipi tauleller reforce els serveis de podologia i fisioteràpia i perquè es cedisca “ja” un terreny per a la construcció de la nova residència i centre de dia de la localitat, “un pas imprescindible perquè la Conselleria actue”.

Share Button

El PSPV-PSOE d’Onda vota en contra d’un pressupost que no inclou les demandes veïnals i retarda inversions en la ciutat

La regidora socialista, Silvia Cerdà, recrimina que fins ara no s’ha executat el que s’havia pressupostat altres anys i no es demanen noves subvencions que milloren infraestructures

Onda, 24-11-2021

El PSPV-PSOE d’Onda ha votat en contra del pressupost de 2022 presentat pel Partit Popular que no inclou les demandes de la ciutadania i retarda inversions en la ciutat. La regidora socialista, Silvia Cerdà, valora els comptes municipals com “una repetició dels dos anteriors, en els que endarrereixen inversions importants per a Onda i les demandes de les veïnes i veïns com són la remodelació de la plaça Espanya o els carrers Sant Pere i Burriana. A més a més, de l’anterior pressupost han executat poc, com per exemple en la millora de barris només han destinat 65.000 euros dels 400.000 pressupostats, és a dir, del que diuen que faran tampoc ho complixen”.

“L’alcaldessa, Carmina Ballester, afirma que este pressupost és fruit del consens, però la realitat és que només han inclòs una de les nostres propostes que ja estava per a executar en 2021, el pump track. Cap de les peticions de la ciutadania estan incloses, però tampoc el que se’n van comprometre. Per tant, la població no vorà la biblioteca del carrer Sicilia, el sostre en la pista exterior del pavelló Vila d’Onda, la ronda nord, els camps esportius del Carme, el mamògraf o les infermeres. Res d’açò ho vorem en 2022” explica Cerdà.

El partit socialista demana que l’equip del govern del PP treballe per a aconseguir nous ingressos per a Onda. Durant estos dos anys les principals inversions han sigut dels fons FEDER, el pla Edificant, la millora dels polígons finançats un 84% per la Generalitat Valenciana i l’ARRUR, tots ells aconseguits en l’anterior legislatura. “Un exemple és que asseguren que restauraran el retaule del Salvador amb diners propis quan ho poden fer amb el pla 135 o dels fons de cooperació de la Diputació de Castelló, perquè no els coste res als onders, però cap de les dos coses i ja portem dos anys escoltant la seua promesa i cap fet, i així en tot”, conclou la regidora.

El PSPV-PSOE de Onda vota en contra de un presupuesto que no incluye las demandas vecinales y retrasa inversiones en la ciudad

La regidora socialista, Silvia Cerdà, recrimina que hasta ahora no se ha ejecutado lo que se había presupuestado otros años y no se piden nuevas subvenciones que mejoren infraestructuras

Onda, 24-11-2021

El PSPV-PSOE de Onda ha votado en contra del presupuesto de 2022 presentado por el Partido Popular que no incluye las demandas de la ciudadanía y retrasa inversiones en la ciudad. La regidora socialista, Silvia Cerdà, valora las cuentas municipales como “una repetición de las dos anteriores, en los que atrasan inversiones importantes para Onda y las demandas de las vecinas y vecinos como son la remodelación de la plaza España o las calles Sant Pere y Burriana. Además, del anterior presupuesto han ejecutado poco, como por ejemplo en la mejora de barrios solo han destinado 65.000 euros de los 400.000 presupuestados, es decir, de lo que dicen que harán tampoco lo cumplen”.

“La alcaldesa, Carmina Ballester, afirma que este presupuesto es fruto del consenso, pero la realidad es que solo han incluido una de nuestras propuestas que ya estaba para ejecutar en 2021, el pump track. Ninguna de las peticiones de la ciudadanía están incluidas, pero tampoco las que se comprometieron. Por lo tanto, la población no verá la biblioteca de la calle Sicilia, el techo en la pista exterior del pabellón Vila de Onda, la ronda norte, los campos deportivos del Carme, el mamógrafo o las enfermeras. Nada de esto lo veremos en 2022” explica Cerdà.

El partido socialista pide que el equipo del gobierno del PP trabaje para conseguir nuevos ingresos para Onda. Durante estos dos años las principales inversiones han sido de los fondos FEDER, el plan Edificant, la mejora de los polígonos financiados un 84% por la Generalitat Valenciana y la ARRUR, todos ellos conseguidos en la anterior legislatura. “Un ejemplo es que aseguran que restaurarán el retablo de Salvador con dinero propio cuando lo pueden hacer con el plan 135 o de los fondos de cooperación de la Diputación de Castelló, para que no les cueste nada a los ondenses, pero ninguna de las dos cosas y ya llevamos dos años escuchando su promesa y ningún hecho, y así en todo”, concluye la regidora.

Share Button

El PSPV-PSOE d’Onda demana incloure el condicionament i neteja dels camins rurals en el pressupost de 2022

Els socialistes proposen habilitar una partida pressupostària de 400.000 euros per solucionar el deteriorament en els últims anys

Onda, 16-11-2021

El PSPV-PSOE d’Onda demana incloure el condicionament i neteja dels camins rurals en el pressupost de 2022. Els socialistes han traslladat la necessitat d’habilitar una partida pressupostària de 400.000 euros per a solucionar el seu deteriorament. El portaveu socialista Ximo Huguet recorda que “portem tot l’any denunciat el lamentable estat que es troben estos camins, però l’equip de govern del Partit Popular ha continuat amb la seua inacció”.

Els camins presenten sots de gran envergadura i la mala herba arriba a envair la calçada, dificultant la circulació dels vehicles. El portaveu denuncia “la nefasta gestió que està fent el PP en esta matèria. Són problemes molt greus que no es poden deixar de costat perquè afecta la seguretat de totes les persones que usen estos vials”.

El grup municipal socialista ja ha presentat altres tres propostes que els han traslladat les veïnes i veïns d’Onda com la reforma integral de la plaça Espanya, ensostrar la pista exterior del pavelló poliesportiu o noves edicions del bo comerç. Huguet espera que “escolten els problemes de la ciutadania i actuen ja enfront d’este problema que arribat a ser insostenible”.

 

El PSPV-PSOE de Onda pide incluir el acondicionamiento y limpieza de los caminos rurales en el presupuesto de 2022

Los socialistas proponen habilitar una partida presupuestaria de 400.000 euros para solucionar el deterioro en los últimos años

Onda, 16-11-2021

El PSPV-PSOE de Onda pide incluir el acondicionamiento y limpieza de los caminos rurales en el presupuesto de 2022. Los socialistas han trasladado la necesidad de habilitar una partida presupuestaria de 400.000 euros para solucionar su deterioro. El portavoz socialista Ximo Huguet recuerda que “llevamos todo el año denunciado el lamentable estado que se encuentran estos caminos, pero el equipo de gobierno del Partido Popular ha continuado con su inacción”.

Los caminos presentan baches de gran envergadura y la maleza llega a invadir la calzada, dificultando la circulación de los vehículos. El portavoz denuncia “la nefasta gestión que está haciendo el PP en esta materia. Son problemas muy graves que no se pueden dejar de lado porque afecta la seguridad de todas las personas que usan estos viales”.

El grupo municipal socialista ya ha presentado otras tres propuestas que los han trasladado las vecinas y vecinos de Onda como la reforma integral de la plaza España, techar la pista exterior del pabellón polideportivo o nuevas ediciones de el bo comerç. Huguet espera que “escuchen los problemas de la ciudadanía y actúan ya frente a este problema que llegado a ser insostenible”.

Share Button

recogido en “la campaña #JoParticipe que llevamos a cabo desde el PSPV-PSOE de Onda en la que estamos escuchando a la ciudadanía

El concejal socialista traslada esta petición que se ha recogido en la campaña #JoParticipe que recoge propuestas para los presupuestos municipales

Onda, 11-11-2021

El concejal del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Onda, Jorge Alarcón, ha instado al Partido Popular en el gobierno de la localidad a que instale un techado en la pista exterior del pabellón polideportivo. Alarcón explica que esta es una petición de diversas vecinas y vecinos que hacen uso de las instalaciones y que se ha recogido en “la campaña #JoParticipe que llevamos a cabo desde el PSPV-PSOE de Onda en la que estamos escuchando a la ciudadanía y recopilando sus propuestas para mejorar su calidad de vida y trasladarla a los presupuestos municipales”.

El concejal socialista indica que “es una realidad en Onda que los clubes deportivos han crecido en los últimos años y las instalaciones actuales se están quedado pequeñas ante la demanda local, más teniendo en cuenta la situación de pandemia. Por eso, pedimos al PP que escuche a su ciudadanía y trabaje por mejorar una instalación que utilizan muchas personas”.

“Por otro lado contar en Onda con una zona techada polivalente, sería un atractivo para otros clubes donde poder entrenar en caso de lluvia y para cualquier otro tipo de acto municipal, además de ahorrar dinero en alquiler de carpas portátiles” argumenta Alarcón que concluye diciendo que “desde el PSPV-PSOE de Onda vamos a seguir trabajando por trasladar las propuestas de la ciudadanía al consistorio aunque en frente nos encontremos con el muro de la indiferencia del Partido Popular y muchas de ellas caigan en saco roto”.

 

Alarcón (PSPV-PSOE) insta el Partit Popular a ensostrar la pista exterior del pavelló poliesportiu d’Onda

El regidor socialista trasllada esta petició que s’ha recollit en la campanya #JoParticipe que recull propostes per als pressupostos municipals

Onda, 11-11-2021

El regidor del grup municipal socialista de l’Ajuntament d’Onda, Jorge Alarcón, ha instat el Partit Popular en el govern de la localitat al fet que instal·le una teulada en la pista exterior del pavelló poliesportiu. Alarcón explica que esta és una petició de diverses veïnes i veïns que fan ús de les instal·lacions i que s’ha recollit en “la campanya #JoParticipe que duem a terme des del PSPV-PSOE d’Onda en la qual estem escoltant la ciutadania i recopilant les seues propostes per a millorar la seua qualitat de vida i traslladar-la als pressupostos municipals”.

El regidor socialista indica que “és una realitat a Onda que els clubs esportius han crescut en els últims anys i les instal·lacions actuals s’estan quedat xicotetes davant la demanda local, més tenint en compte la situació de pandèmia. Per això, demanem al PP que escolte la seua ciutadania i treballe per millorar una instal·lació que utilitzen moltes persones”.

“D’altra banda comptar a Onda amb una zona ensostrada polivalent, seria un atractiu per a altres clubs on poder entrenar en cas de pluja i per a qualsevol altra mena d’acte municipal, a més d’estalviar diners en lloguer de carpes portàtils” argumenta Alarcón que conclou dient que “des del PSPV-PSOE d’Onda continuarem treballant per traslladar les propostes de la ciutadania al consistori encara que al davant ens trobem amb el mur de la indiferència del Partit Popular i moltes d’elles caiguen en l’oblit”.

Share Button
1 2 3 13