Piquer (PSPV-PSOE) denuncia l’abandó dels contenidors d’Onda i reclama una major freqüència de recollida dels residus

La regidora explica que “s’acumulen voluminosos i deixalles fora dels punts de reciclatge tant pels carrers del poble com a la perifèria”

Onda, 26-06-2021

La regidora del PSPV-PSOE d’Onda, Marta Piquer, denuncia l’abandó dels contenidors de la localitat i reclama una major freqüència de recollida dels residus. La regidora socialista explica que “s’acumulen voluminosos i deixalles fora dels punts de reciclatge tant pels carrers del poble com a la perifèria”. “Tot eixe fem dona molt mala imatge a Onda, pareixem una ciutat bruta”, lamenta Piquer.

A més a més, afig la regidora, “a banda de l’acumulació dels residus, el Partit Popular enca-ra no ha instal·lat contenidors marrons al carrer per tal que els veïns i les veïnes d’Onda pu-guen reciclar correctament l’orgànica”. Es tracta d’una mesura obligatòria a partir de l’any vinent per a tots els municipis. “Molts pobles dels voltants ja els estan utilitzant, no sé a què esperen des del PP”, critica Marta Piquer.

Tenint en compte que molts dels residus que s’acumulen fora dels contenidors són voluminosos, “des del Grup Municipal Socialista proposem al govern popular que inicie una campanya d’informació i conscienciació de la població per tal que coneguen com funciona el sistema de recollida d’este tipus de deixalles a Onda”, explica la regidora. Amb la iniciativa “volem millorar la imatge del municipi i solucionar els possibles problemes de salubritats que es pu-guen derivar de l’acumulació de fem als carrers”, conclou Piquer.

Piquer (PSPV-PSOE) denuncia el abandono de los contenedores de Onda y reclama una mayor frecuencia de recogida de los residuos

La regidora explica que “se acumulan voluminosos y desechos fuera de los puntos de reciclaje tanto por las calles del pueblo como la periferia”

Onda, 26-06-2021

La concejala del PSPV-PSOE de Onda, Marta Piquer, denuncia el abandono de los contene-dores de la localidad y reclama una mayor frecuencia de recogida de los residuos. La conce-jala socialista explica que “se acumulan voluminosos y desechos fuera de los puntos de reci-claje tanto por las calles del pueblo como la periferia”. “Todo eso nos da muy mala imagen en Onda, parecemos una ciudad sucia”, lamenta Piquer.

Además, añade la concejala socialista, “a parte de la acumulación de los residuos, el Partido Popular todavía no ha instalado contenedores marrones en la calle para que los vecinos y las vecinas de Onda puedan reciclar correctamente la orgánica”. Se trata de una medida obli-gatoria a partir del año próximo para todos los municipios. “Muchos pueblos de los alrede-dores ya los están utilizando, no sé a que esperan desde el PP”, critica Marta Piquer.

Teniendo en cuenta que muchos de los residuos que se acumulan fuera de los contenedores son voluminosos, “desde el Grupo Municipal Socialista proponemos en el gobierno popular que inicie una campaña de información y concienciación de la población para que conozcan co-mo funciona el sistema de recogida de este tipo de desechos en Onda”, explica la regidora. Con la iniciativa “queremos mejorar la imagen del municipio y solucionar los posibles pro-blemas de salubridades que se puedan derivar de la acumulación de basura en las calles”, concluye Piquer.

Share Button

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.