El PSPV-PSOE d’Onda acusa al PP d’iniciar una ‘caça de bruixes’ contra els empresaris locals

> Els socialistes recorden a Aguilella que l’empresa que va col·laborar en la campanya del PP ja ha rebut 7.000 euros per serveis de d’àpats

Onda. 3/12/2019.- El PSPV-PSOE d’Onda ha acusat el grup municipal del Partit Popular d’haver iniciat una ‘caça de bruixes’ contra els empresaris locals ‘al més pur estil dictatorial’, a tenor de les informacions “falses” que han abocat respecte a la contractació de serveis arqueològics del carrer Sant Pere.

Tal com explica el portaveu del grup municipal socialista d’Onda, Ximo Huguet, “el contracte per a l’adequació del carrer Sant Pere, publicat en la plataforma de contractes del sector públic, es va realitzar amb informes favorables dels tècnics municipals, tal com marca la llei”.

Així mateix, Huguet afegeix que “si al tinent d’alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Ocupació, Salvador Aguilella, el preocupa tant la contractació hauria de començar per explicar els criteris que segueix l’actual govern del Partit Popular per a adjudicar a dit i sense contracte els serveis d’àpats a l’empresa Suministros Joaquín Bernia, que en cinc mesos ha facturat 7.000 euros, tal com es pot comprovar en la relació de factures del Portal de Transparència”.

“Per als socialistes, és curiós que havent-hi més empreses que es dediquen al servei d’àpats, sigui aquesta, que va col·laborar en la campanya del Partit Popular, la que hagi facturat de l’ajuntament aquesta quantitat, per la qual cosa ens preguntem si es tracta d’un possible pagament de favor electoral”.

A més, Huguet afegeix que el contracte per a la millora del carrer Sant Pere “es va adjudicar a l’única empresa local que realitza aquests serveis de prospecció i arqueologia”. “Si ara la conselleria només demana realitzar un seguiment, cal modificar el contracte”, afegeix Huguet qui posa l’accent que aquests treballs “encara estan pendents d’executar, per la qual cosa encara no s’ha procedit al pagament d’aquest”.

Per als socialistes les afirmacions de Aguilella “són una cortina de fum per a tapar la mala gestió de l’actual equip de govern que va paralitzar aquesta obra consensuada amb els veïns i que havien d’haver-se iniciat”. Finalment, els socialistes lamenten que Aguilella, “hagi de mentir per a tapar la paràlisi en la gestió urbanística de l’ajuntament”.

El PSPV-PSOE de Onda acusa al PP de iniciar una “caza de brujas” contra los empresarios locales

> Los socialistas recuerdan a Aguilella que la empresa que colaboró en la campaña del PP ya ha recibido 7.000 euros por servicios de catering

Onda. 3/12/2019.- El PSPV-PSOE de Onda ha acusado al grupo municipal del Partido Popular de haber iniciado una ‘caza de brujas’ contra los empresarios locales ‘al más puro estilo dictatorial’, a tenor de las informaciones “falsas” que han vertido respecto a la contratación de servicios arqueológicos de la calle Sant Pere.

Tal como explica el portavoz del grupo municipal socialista de Onda, Ximo Huguet, “el contrato para la adecuación de la calle Sant Pere, publicado en la plataforma de contratos del sector público, se realizó con informes favorables de los técnicos municipales tal y como marca la ley”.

Asimismo, Huguet añade que “si al teniente de alcalde del Área de Hacienda y Empleo, Salvador Aguilella, le preocupa tanto la contratación debería empezar por explicar los criterios que sigue el actual gobierno del Partido Popular para adjudicar a dedo y sin contrato los servicios de catering a la empresa Suministros Joaquín Bernia, que en cinco meses ha facturado 7.000 euros, tal como se puede comprobar en la relación de facturas del Portal de Transparencia”.

“Para los socialistas, es curioso que habiendo más empresas que se dedican al catering, sea esta, que colaboró en la campaña del Partido Popular, la que haya facturado del ayuntamiento esta cantidad, por lo que nos preguntamos si se trata de un posible pago de favor electoral”.

Además, Huguet añade que el contrato para la mejora de la calle Sant Pere “se adjudicó a la única empresa local que realiza estos servicios de prospección y arqueología”. “Si ahora la Conselleria solo pide realizar un seguimiento, hay que modificar el contrato”, añade Huguet quien hace hincapié que estos trabajos “todavía están pendientes de ejecutar, por lo que aún no se ha procedido al pago del mismo”.

Para los socialistas las afirmaciones de Aguilella “son una cortina de humo para tapar la mala gestión del actual equipo de gobierno que paralizó esta obra consensuada con los vecinos y que debían de haberse iniciado”. Por último, los socialistas lamentan que Aguilella, “tenga que mentir para tapar la parálisis en la gestión urbanística del ayuntamiento”.

Share Button

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.