Moció contra el tancament de Ràdio televisió valenciana (RTVV)

MOCIÓ CONTRA EL TANCAMENT DE RÀDIO TELEVISIÓ VALENCIANA

D. Juan Miguel Salvador Pérez, Portaveu del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament d’Onda, en nom i representació del mateix i a l’empara de l’establert per la Llei 7/1985 de 2 d’ abril, Reguladora de les Bases del Règim Local y el R. D. 2568/1986 de 29 de novembre, presenta la següent moció,

EXPOSICIÓ DE MOTIUS


El passat 5 de novembre, vam assistir al tancament unilateral i sobtat de la Ràdio Televisió Valenciana, en negar-se el govern valencià a acatar la sentència del Tribunal Superior de Justícia que revocava l’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) que ja havia afectat a més d’un miler de treballadors.
El tancament de la RTVV, la de tots els valencians, certifica l’enfonsament del govern del Partit Popular a la Generalitat col·lapsat pel deute públic, i amenaçat per nombrosos casos de corrupció i malbaratament dels fons públics. Un règim del qual Canal 9 no ha estat excepció.
L’Estatut d’Autonomia dels valencians preveu, en el seu article 56.2, el desenvolupament de mitjans de comunicació social a través d’una Ràdio i Televisió públiques. Un deure dels governants, el d’una informació pública i de qualitat, recollit també a la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, de 23 de novembre de 1983, i a la Llei originària de creació de l’entitat pública Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), la 7/1984, de 4 de juliol.
Estes lleis van ser aprovades per “la voluntat política d’assumir la responsabilitat concreta de fer avançar la consolidació de l’Administració Autonòmica i la presa de consciència dels nostres trets diferencials com a poble”. Per això, el tancament de l’Ens públic suposa la renúncia al desenvolupament de l’autogovern valencià i també la pèrdua d’un dret identitari com a poble que agredeix directament la nostra cultura, la nostra llengua, i les nostres senyes d’identitat, així com també impedeix el nostre desenvolupament econòmic i social.
La pèrdua ja és irreversible, tan sols considerant les 1.700 persones que perden el seu treball, a les que s’han de sumar els milers de famílies que es veuran afectades per la desaparició d’este ens públic. El deute de més de 1.300 milions d’euros que haurem de pagar entre tots els valencians i valencianes, és la conseqüència directa de la nefasta gestió del Partit Popular que ha utilitzat durant quasi dos dècades la ràdio televisió pública, la de tots, com a instrument a favor dels seus propis interessos partidistes.

Hui, quan ja està ofegada pel deute i no poden traure més rèdit polític la tanquen, culpant de forma vergonyosa els treballadors, i volent fent-nos creure que ho fan per a no “tancar hospitals” quan a hores d’ara ja han dilapidat l’Estat del Benestar de la Comunitat, realitat que ja coneixen tots els valencians. Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta per a la seua consideració i aprovació pel Ple els següents

ACORDS

  1. Instar a la Generalitat Valenciana a revocar amb caràcter immediat la decisió de tancar la Ràdio Televisió Pública Valenciana.
  2. Establir mesures de diàleg, juntament amb la resta de forces polítiques de les Corts Valencianes, el Consell d’Administració de RTVV i representants dels treballadors, per a garantir la viabilitat i continuïtat de la Ràdio Televisió Pública.
  3. Exigir responsabilitats polítiques i judicials pel greu perjudici que s’ha produït com a conseqüència del malbaratament dels diners públics de tots els valencians i les valencianes.
  4. Notificar el present acord, per a la seua presa en consideració, a la Mesa de les Corts Valencianes i al Govern de la Generalitat.

Onda 7 de novembre de 2013
Juan Miguel Salvador Pérez
Portaveu del Grup Municipal Socialista

Share Button

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.