Moció en defensa dels ciutadans afectar pel deute de la Generalitat en concepte d’adquisició, lloguer o rehabilitació de vivenda

MOCIÓ EN DEFENSA DELS CIUTADANS AFECTATS PEL DEUTE DE LA GENERALITAT EN CONCEPTE D’ADQUISICIÓ, LLOGUER O REHABILITACIÓ DE VIVENDA

D. Juan Miguel Salvador Pérez, Portaveu  del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament d’Onda, en nom i representació del mateix i a l’empara de l’establert per la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el R. D. 2568/1986 de 29 de novembre, presenta al plenari la següent

MOCIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La gravetat de l’actual conjuntura econòmica, i les conseqüències que està suposant per a la Comunitat Valenciana, fa que milers de persones estiguen perdent el seu habitatge per no poder pagar la quota hipotecària. El nombre de desnonaments a la Comunitat Valenciana és dels més alts d’Espanya, des de 2008, 44.381 persones han estat desnonades. Milers de valencians estan en risc d’exclusió social.

La situació s’agreuja, per a aquells ciutadans als quals la conselleria competent en matèria d’habitatge va resoldre favorablement la concessió d’una ajuda, en concepte d’adquisició, lloguer o rehabilitació, i a data d’avui no s’ha abonat la quantitat reconeguda.

Les dificultats finances de la Generalitat trunca les expectatives de present i futur de milers de famílies, que tenen reconeguda i tenen dret a una ajuda per poder accedir a un habitatge, i satisfer un dret social bàsic reconegut en la Constitució i en l’Estatut d’Autonomia.

En el cas del xec habitatge, en virtut del decret 41/2006 de 24 de març, es faculta la Conselleria responsable d’Habitatge a instrumentar mesures per a l’abonament de les subvencions, mitjançant subscripció de convenis amb entitats de crèdit per tal que estes satisfacen l’import de les ajudes als beneficiaris a càrrec dels pressupostos de la Generalitat, els quals, a l’hora, podran sol·licitar un avanç a estes entitats.

Molts dels beneficiaris del xec habitatge, acollint-se a este decret van sol·licitar a l’entitat de crèdit l’avanç de l’ajuda reconeguda per part de la Generalitat. No obstant això, després d’anys sense cobrar de la Generalitat, les entitats de crèdit van començar a requerir als beneficiaris de l’ajuda perquè abonaren els imports anticipats, amb el consegüent pagament d’interessos o la impossibilitat econòmica de molts beneficiaris d’atendre els requeriments.

Per això, el passat 15 d’octubre de 2012 es va publicar en el DOCV una modificació de crèdit per import de 5,5 milions d’euros, per pagar el deute a part dels ciutadans que van sol·licitar la bestreta de l’ajuda als bancs. D’altra banda, en el projecte de pressupostos de la Generalitat s’ha creat una nova línia per import de 3’6 milions d’euros per al compliment, també parcial de les esmentades subvencions. Amb esta decisió la Conselleria ha alterat la prelació en l’ordre de pagament de les ajudes, ja que és preceptiu que es respecte l’ordre de presentació de les sol·licituds al registre d’entrada, requisit que no s’està complint.

Aproximadament des de març de 2009 no s’abona cap quantitat pel concepte a què ens referim. El deute puja a 250 milions d’euros, als quals es descomptarien un cop efectuats, els pagaments anunciats segons s’ha indicat en el paràgraf anterior, que ascendeixen a un total de 9,1 milions d’euros.

L’administració autonòmica s’ha d’implicar i vetllar per una política pública d’habitatge i garantir este dret tal com preveu l’article 16 de l’Estatut d’Autonomia.

Per tot això, y a proposta del Grup Municipal Socialista, el Plenari de la Corporació assenyala la següent proposta d’

ACORDS:

  1. Instar a la Generalitat a reconèixer el deute contret en concepte d’ajudes per a l’adquisició, lloguer i rehabilitació d’habitatge.
  2. Exigir al Govern Valencià ha establir un calendari de pagaments raonable per a pagar als ciutadans la quantitat deguda.
  3. Sol·licitar a la Generalitat a respectar l’ordre de presentació de les sol·licituds en establir el calendari de pagaments.
  4. Instar al Consell a evitar que cap expedient d’adjudicació d’ajudes a la vivenda que no haja segut pagat pel Govern autonòmic puga caducar.
  5. Traslladar el recolzament a la “Plataforma de Afectados Impago Cheque Vivienda. Comunidad Valenciana”

En Onda, a 8 de març de 2013

 Juan Miguel Salvador Pérez

Portavoz del Grupo Municipal Socialista.

Share Button

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.